KFC
402 S. Main Street – Salem, Indiana
Phone: 812-883-3032